Medborgardialog ska öka Piteås tillgänglighet

Piteås fysiska utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla. Foto: Sara Lundström

Piteå kommun bjuder in allmänheten att rapportera in enkelt avhjälpta hinder som finns i utomhusmiljön. Genom ett geografiskt kommunikationsverktyg, CityPlanner, kan allmänheten rapportera in sina iakttagelser.
Enkelt avhjälpta hinder är hinder som med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Det kan till exempel handla om höga kantstenar, ojämnheter i markbeläggning, avsaknad av ramper och sittplatser, besvärande växtlighet, bristfällig belysning och otrygga platser. CityPlanner kommer att vara öppet för inrapportering av synpunkter från april mitten av juni.
– Syftet med dialogen är att få reda på vart vi har hinder som enkelt kan åtgärdas i den fysiska miljön inom kommunens geografiska gräns. Vi vill upprätta en kommunal åtgärdslista för dessa hinder, säger Anna Stamblewski, samhällsutvecklare.

Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. Alla, oavsett vem man är, har rätt till delaktighet i samhället. Gator, torg, kollektivtrafik, byggnader och andra samhällsfunktioner och fysiska miljöer ska kunna nyttjas av alla på lika villkor.
– Vi vet att verkligheten dock inte ger samma förutsättningar för alla att delta i samhället. Brister i utformning och hinder i vår fysiska miljö kan ställa till med onödiga bekymmer att ta sig fram. Det kan t ex handla om höga trottoarkanter, växtlighet som utgör hinder, felparkerade cyklar och mycket annat, säger Anna.

Läs mer: https://www.pitea.se/hittahinder

Piteå Kommun