​Piteå kommun gör hälsosatsning på medarbetarna

Piteå kommun har som mål att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som skapar hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunfullmäktige har därför beslutat att avsätta 1 miljon kronor per år under perioden 2017-2019 för hälsofrämjande insatser.

– Jag är väldigt nöjd med att vi nu går från ord till handling. De medel vi avsatt fokuseras på ett projekt som syftar till att förstärka positiva kulturer på våra arbetsplatser och därmed bidra till att vi även i framtiden är en attraktiv arbetsgivare, säger Piteås kommunalråd Anders Lundkvist

Positivt kulturarbete ökar trivseln på jobbet

I både forskning och i Piteå kommuns egna kartläggningar framgår det tydligt att kulturen på arbetsplatsen har stor betydelse för hur man trivs på sitt arbete, hur man tar sig an utmaningar man ställs inför och på vilket sätt man upplever sig få möjlighet till utveckling.

Under perioden 2017-2019 ska Piteå kommun aktivt stödja ett positivt ”kultur-arbete” på arbetsplatserna. I december bjuds alla anställda in en föreläsning och det är starten på ett långsiktigt internt arbete för att motivera och utveckla medarbetare och chefer.

– Genom att Piteås politiker väljer att satsa på arbetet med ökad trivsel på arbetsplatsen, visar de att våra medarbetare är viktiga resurser. All forskning visar att när vi känner arbetsglädje och utveckling i vårt arbete, mår vi bättre och klarar utmaningar på ett annat sätt. Min förhoppning är att den här satsningen ska bidra till att stärka en bra kultur på våra arbetsplatser, säger Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun.

Planerade aktiviteter

2017

Alla medarbetare bjuds in till en föreläsning under temat – ”Din arbetsplats – en plats med arbetsglädje och utveckling” med Morgan Alling. Morgan är bland annat välkänd för sin tv-serie ”Morgans mission” där han på olika sätt belyst att vi är varandras arbetsmiljö.

2018

”Du och jag är varandras arbetsmiljö” är temat för en utbildning som är utformat för samtal på arbetsplatsträffar och ska genomföras på alla arbetsplatser. Utbildningsmaterialet är digitalt kommer att presenteras i personaltidningen Pitekvarten.

Aktivitetskort för arbetslag – varje arbetsplats planerar hur man ska uppnå tre pulshöjande fysiska aktiviteter á 30 minuter per vecka och medarbetare. Arbetslaget har tre månader på sig att uppnå målet och får därefter ersättning per medarbetare, för en aktivitet som stärker kulturen på arbetsplatsen. Instruktioner kring aktivitetskort kommer innan årsskiftet 2018.

2019

Medarbetarpanel

En medarbetarpanel ska utses per förvaltning och de kommer under året möta politiker och beslutsfattare. Här kan medarbetare delge synpunkter och samtidigt få en inblick i hur politiken och kommunledningen tänker i olika frågor. I verksamheter där vikarie krävs för medverkan i panelen bekostas vikarien av centrala medel. Instruktioner för medarbetarpanelen presenteras under 2018.

Aktivitetskort för arbetslag – fortsätter även under 2019. Se upplägg för 2018.

Stressförebyggande arbete

För att förebygga stress och utmattning deltar Piteå kommun i en pilotstudie som SKL och Linné universitetet håller i. Kollegialt stöd i grupper med strukturerat upplägg har i flera studier visat sig vara en effektiv strategi för att förebygga stressrelaterad ohälsa och utveckla arbetsplatsens förebyggande arbete. I Piteå kommun har chefer inbjudits att delta och arbetet planeras starta under september 2017.

Bakgrund – friskfaktorer visar vägen

Piteå kommun genomförde våren 2016 en kartläggning av sjukfrånvaron. I rapporten finns en forskningsgenomgång där framförallt resultatet av ”Från risk till frisk” – om friskfaktorer i kommuner och landsting, ger en bra vägledning i arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser.

  • Närvarande ledarskap – där medarbetare blir sedda och chefen kan bekräfta bra saker och fånga upp tidiga signaler på sådant som bör åtgärdas.
  • Kompetensutveckling – som ger möjlighet att utvecklas i sitt arbete.
  • Fungerande kommunikation – med feedback till medarbetare och möjligheten för medarbetare att göra sin röst hörd.
  • Möjlighet till byte av arbetsuppgifter – i stället för att bli sjukskriven i det arbete man är.
  • Prioritering av arbetsuppgifter – när arbetsbelastningen blir för stor ska medarbetare få stöd av sin chef att prioritera vad som ska göras.
  • Tydliga mål för organisationen – ner på arbetsplatsnivå som följs upp och utvärderas, är stöd även för andra friskfaktorer som arbetsbelastning.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – att arbeta strukturerat och systematiskt med SAM.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases