Wood Building Summit viktigt nationellt kunskapsnod för byggande i trä

Träbyggnadskonferensen Wood Building Summit som hålls i Skellefteå 7-8 november har stor betydelse som kunskapsnod, för internationell och nationell opinionsbildning samt skapande ny kunskap kring träbyggande.

– Konferensen är ett viktigt kunskapsnod i arbetet med Träbyggnadsstrategin för Skellefteå vilket i sig ger avtryck i hela Sverige, både för näringslivet och forskning inom området, säger Helena Renström, Marknadschef, Skellefteå Kommun.

Att Wood Building Summit har stor betydelse som mötesplats för träbyggande bekräftas av Daniel Wilded, produktchef på Sveriges största privata träförädlingsindustri, Martinsons.

– Jag tycker det är på tiden att vi, som har både råvara, produkt och kompetens får visa vad vi kan. Detta blir därför ett bra forum att marknadsföra Norrland, säger han.

Bror Sundqvist, verksamhetsledare för TräCentrum Norr anser att det i Sverige finns en stark träbyggnadsindustri, hög akademisk kompetens om trä och träbyggnation samt offentliga organisationer som har väl utvecklade träbyggnadsstrategier.

– Wood Building Summit är ett viktigt event för att presentera detta, utbyta erfarenheter och möta politiker, chefer, arkitekter, konstruktörer, forskare och tekniker nationellt och internationellt. Sedan är det viktigt att påpeka att konferensen har också givetvis en klar påverkan på nationellt träbyggande, men även internationellt, säger Bror Sundqvist.

Både han och Daniel Wilded har sett hur byggandet tagit fart de senast åren.

– Men många traditionella byggnads-, konstruktions- och regelsystem har inte utvecklats i samma takt. Under konferensen finns det ett fokus att identifiera, diskutera och söka lösningar till att komma förbi dessa hinder för ett ökat byggande med trä, säger Bror Sundqvist.

– Wood Building Summit är därför ett bra forum att visa vad som händer här, vad vi jobbar med och hur vi bedömer framtiden. Vi är alla en del i att forma framtidens byggande! säger Daniel Wilded.

Helena Renström, Marknadschef, Skellefteå Kommun anser att konferensen är en viktig kunskapsnod i arbetet med Träbyggnadsstrategin för Skellefteå vilket i sig ger avtryck i hela norra Sverige, både för näringslivet och forskning inom området.

– Skellefteå visar här att Sverige ligger i framkant. Träbyggnadsstrategin syns bland annat väldigt väl i kulturhusprojektet som tack vare sitt fokus på träbyggande fått stort genomslag i internationell press likväl som fackpress, säger hon.

Helena Renström pekar på att Wood Building Summit innebär att ny kunskap uppstår, inte bara genom den kunskapsöverföringen som sker i de specifika presentationerna, utan även i den kunskap som uppstår i de möten som sker under och efter konferensen.

– Kunskap är basen för att kunna jobba med träbyggande, inte bara i näringslivet utan även i de utbildningar som har koppling till detta, arkitekter, konstruktörer etc. Det är genom att skapa en större förståelse kring möjligheter att bygga hållbart i trä som vi även når beslutsfattare, forskare och så vidare. Så Wood Building Summit har en väldigt viktig roll som kunskapsbärare i ett område som är strategiskt viktigt för Skellefteå, anser Helena Renström.

Men det finns också en annan, nationell aspekt hon vill lyfta fram.

– Wood building summit sätter inte bara trä och Skellefteå på kartan vad gäller kunskap,råvara, erfarenhet och nätverkande. Detta är en Svensk angelägenhet, det är Sveriges kunnande, Sveriges export, och det är hela Sverige som ska bebyggas med bostäder. Det ska kanaliseras genom Trästad Sverige som nu fått ekonomiskt stöd av näringsdepartementet för att öka det hållbara träbyggandet, säger Helena Renström.

För mer information, kontakta:

Jaana Tengman

+46 (0)70 264 83 45

jaana.tengman@nolia.se

Wood Building Summit är mötesplats för att sprida kunskap om senaste nytt kring effektivt och hållbart träbyggande. Den hålls vartannat år i Skellefteå där kommunen, näringsliv och forskning samarbetar för att skapa innovationer kring träbyggande. Wood Building Summit arrangeras av Nolia AB.

Tidpunkt: 7–8 november 2017

Plats: Skellefteå campus

Webb: www.woodbuildingsummit.se