Fler svar på folkhälsoenkät önskas

Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” 2018 har under våren skickats ut till 2 000 slumpmässigt utvalda pitebor. Enkäten är ett viktigt underlag för framtida hälso- och vårdsatsningar i Piteå kommun och Region Norrbotten. Nu efterfrågas fler svar för att resultaten ska bli tillförlitliga och jämförbara med tidigare år.

Hittills är svarsfrekvensen låg, drygt 40 % har svarat på folkhälsoenkäten. Fler svar behövs för att resultaten ska ge en tillförlitlig bild av pitebornas och norrbottningarnas hälsotillstånd, livsvillkor och levnadsvanor. Undersökningen ska också kunna visa hur hälsoutvecklingen ser ut jämfört med den förra mätningen 2014.

– Svaren är ett viktigt beslutsunderlag för arbetet med att förbättra hälsan i kommunen och länet. Därför vill jag vädja till de pitebor som fått enkäten i det blå kuvertet; försök ta er tid att svara. Era svar är betydelsefulla för framtidens satsningar på hälsa och vård, säger Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Piteå kommun.

Folkhälsoenkäten har skickats ut i ett blått kuvert till slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år. Svaren skickas in i pappersform eller digitalt med hjälp av utsända inloggningsuppgifter. Om man har fått enkäten och kastat bort den men vill svara kan man få sina inloggningsuppgifter genom att skicka e-post till folkhalsa@scb.se.

Myndigheterna som står bakom undersökningen är Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån och Region Norrbottens tillsammans med Piteå kommun.

Deltagandet är anonymt och sista svarsdag är den 18 juni.

Detta inlägg finns i sin helhet på Piteå kommun (Pressmeddelanden) hemsida http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases